Skip to main content

Werken met het Chemiespoor

Het Chemiespoor van de Sleutelfactor Toxiciteit levert inzicht in de mate waarin de ecologische toestand in oppervlaktewateren belemmerd kan worden door chemische verontreiniging. Met de resultaten kunnen rangordeningen van locaties, en daarbinnen van stofgroepen en stoffen afgeleid worden met de sterkste belemmerende invloeden. Via de samenhang in het watersysteem helpt die rangorde bij het afleiden van maatregelen. De ene locatie heeft meer last van toxische druk dan de andere. En door lokale of bovenstroomse emissies is op de ene locatie het belang van de ene stofgroep hoog, en op een andere locatie een andere.

Bij de beoordeling volgens het Chemiespoor wordt gebruik gemaakt van de chemie-rekentool (zie onder). Die gebruikt als invoergegevens de concentraties van stoffen in water, en levert als uitvoer een waarde van de toxische druk van stoffen, stofgroepen en mengsels. De resultaten worden samengevat in vijf klassen van chemische verontreiniging. Deze zijn geïnspireerd zop de indeling in vijf klassen voor de ecologische toestand, en tegelijk op de KRW-normen voor stoffen. Hierdoor kunnen de gegevens worden samengevat, gekarteerd en geïnterpreteerd. Daaruit kunnen conclusies en eventuele maatregelen worden afgeleid. De monitoringdata van de Nederlandse waterschappen uit de periode 2013-2018 zijn met de rekentool omgezet in de kaart van de toxische druk van Nederland, voor alle gemeten stoffen en voor vijf afzonderlijke stofgroepen.

Naast ecologie wordt ook de te leveren zuivering beïnvloed door de chemische toestand van het water. Voor drinkwater is een raamwerk gemaakt om de waterkwaliteit te duiden in de vorm van de mate van zuivering die nodig is: de waterkwaliteitsindex zuiveringsopgave-inspanning (WKI ZOI).

Meer weten

De rekentool van het Chemiespoor van de Sleutelfactor Toxiciteit is een webapplicatie die de toxische druk van stoffen, stofgroepen en gehele mengsels berekent, op basis van monitoringdata. Dit protocol geeft een gebruiksaanwijzing en toelichting bij de gebruikte rekenmethodes. Het protocol geeft informatie over het verzamelen van gegevens (monitoring) en uiteindelijk de interpretatie, en beschrijft hoe de rekentool van het Chemiespoor van de Sleutelfactor Toxiciteit gebruikt moet worden.

Deze notitie onderbouwt een indeling van de chemische verontreiniging van oppervlaktewater in vijf klassen, die geïnspireerd zijn op de indeling in vijf klassen voor de ecologische toestand. De indeling wordt gehanteerd bij toepassing van de Sleutelfactor Toxiciteit.