Skip to main content

De P(ressure) van DPSIR

Bij de analyse van de Pressures wordt bij puntbronnen en diffuse bronnen op watersysteemniveau geïnventariseerd waar de emissie naar water plaatsvindt en om welke stoffen het gaat. De emissies samen beïnvloeden de toxiciteit, belemmeren de ecologische toestand en verhogen de zuiveringsinspanning.

Maatregelen kunnen afgeleid en geprioriteerd worden als er voldoende informatie is om de kans af te leiden dat de KRW-doelen niet gehaald worden. Als de informatie nog onvoldoende is: gebruik de systematische DPSIR-analyse, en verzamel verdere (D, P, S en/of I) gegevens.

Toepassing

De waterbeheerder combineert de gevonden informatie over de ‘Drivers’ met de Landgebruik-stoffenlijst opzoektabel (zie onder). In deze tabel wordt het landgebruik gekoppeld aan stoffengebruik. Doel is te zien welke stoffen er naar het watersysteem geemitteerd kunnen worden. Dat geeft inzichten over stoffen die lokaal en regionaal belangrijk zijn, naast de stoffen van Europees- en Nederland-breed belang. De totale lijst van stoffen die van belang kan zijn bestaat nu netto uit de som van de lijst van prioritaire- en specifieke stoffen van Europees- en Nederland-breed belang en het resultaat van de opzoeklijst. De stoffenlijst-opzoektabel is samengesteld literauur over de stoffen die vaak gebruikt worden bij bepaalde vormen van landgebruik en lokale activiteiten.

Alle Pressure-gegevens worden vergeleken met bestaande monitoringgegevens. Hierdoor wordt duidelijk (a) welke stoffen op de lijst zijn gekomen maar niet worden aangetroffen, en (b) welke stoffen er lokaal en regionaal moeten worden opgenomen in de monitoring en beoordeling. De emissiebronnen (diffuus en punt) kunnen aan de hand hiervan gekarteerd worden.

Verzamel de gegevens over de Pressures en vul ze in op de kaart voor de watersysteemverkenning. Hieronder staat een voorbeeld. Vervolg daarna de DPSIR-analyse.

Pressures

Hulpmiddelen

De analyse van Pressures kan compleet gemaakt worden door de volgende hulpmiddelen:

a. Prioritaire stoffenlijst (op Europees niveau vaak aangetroffen)
b. Watch List stoffen, die vermoedelijk belangrijk zijn, en waarvoor gegevens verzameld worden om dat te verifieren
c. Stroomgebiedspecifieke stoffen (op Nederlands niveau vaak aangetroffen)
d. Opzoektabel landgebruik-stoffenlijst; hiermee koppelt u landgebruik aan stoffengebruik
e. Eigen monitoringlijst: hiermee checkt u stoffen met het oog op opname of verwijdering uit de monitoringlijst
f. Eigen emissiepuntenkaart: hiermee kijkt u waar emissies in het water terechtkomen, bijvoorbeeld rwzi’s

Meer weten?

Kijk voor meer informatie onder Hulp.