Skip to main content

Chemiespoor: achterliggende principes en onderbouwing

Op deze pagina leest u meer over de achterliggende principes van van het Chemiespoor plus de onderbouwing daarvan.

Het Chemiespoor is gebaseerd op enkele bekende principes, namelijk:

  • de fysisch-chemische eigenschappen van een watermonster beïnvloeden de beschikbaarheid van stoffen, bijvoorbeeld door binding aan organisch materiaal, waardoor de biobeschikbare concentratie verandert;
  • de biobeschikbare concentratie van een stof bepaalt de mate waarin een stof belemmerend werkt;
  • stoffen die als mengsel aanwezig zijn hebben altijd een geaggregeerd effect.

De ingevoerde concentratie wordt via de chemie-rekentool eerst omgerekend naar de biobeschikbare concentratie. De biobeschikbare concentratie wordt vervolgens met diezelfde rekentool omgerekend naar de maatlat ‘toxische druk’. Deze maatlat heeft als eenheid de potentieel aangetaste fractie soorten (PAF).

De berekening van de PAF per stof is gebaseerd op gegevens over de toxiciteit van stoffen. Deze gegevens bestaan voor 12.386 stoffen. Het aantal gegevens per stof is bepalend voor de betrouwbaarheid van de berekende PAF: weinig gegevens voor een stof leveren minder betrouwbare uitkomsten. De rekentool is zo geprogrammeerd dat de berekeningen gebaseerd zijn op betrouwbare toxiciteitsdata. Die stoffen hebben een kwaliteitsklasse A of B. Deze selectie van stoffen zijn samengevat in de database van de rekentool. Deze database kunt u hier downloaden.

De fracties potentieel aangetaste soorten per stof worden daarna geaggregeerd naar de fractie aangetaste soorten voor het mengsel (meer-stoffen PAF: msPAF), voor stofgroepen of voor alle stoffen samen.

Er is een database met een overzicht van de toxiciteit van bijna 14 duizend stoffen. Die kunt u hieronder downloaden.

Meer weten

Deze notitie onderbouwt een indeling van de chemische verontreiniging van oppervlaktewater in vijf klassen, die geïnspireerd zijn op de indeling in vijf klassen voor de ecologische toestand enerzijds, en de KRW-normen voor toxische stoffen anderzijds. De indeling wordt gehanteerd bij toepassing van de Sleutelfactor Toxiciteit.

Deze notitie geeft een onderbouwing bij de wijze waarop in de chemie-rekentool van de SFTox de biobeschikbaarheid van giftige stoffen wordt berekend.

Deze notitie geeft een onderbouwing van de wijze waarop in de chemie-rekentool van SFTox de biobeschikbaarheid van organische verontreinigingen wordt berekend.

Dit betreft een wetenschappelijk achtergrondartikel over het Chemiespoor binnen de Sleutelfactor Toxiciteit.

De toxische druk werkt belemmerend op de ecologische toestand, dat wordt getoond in deze wetenschappelijke studie.