Skip to main content

Waarvoor gebruik je SFTOX?

Hieronder lees je waar je de Sleutelfactor Toxiciteit specifiek voor kunt toepassen.

De Sleutelfactor Toxiciteit kun je toepassen voor de volgende vier zaken:

a. het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit;
b. het bepalen van de zuiveringsopgave voor het bereiden van drinkwater;
c. vergunningverlening aan bedrijven die lozen op oppervlaktewater;
d. hulp bij incidenten.

Toepassing SFTox voor:

a. Het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor een goede ecologische waterkwaliteit. Als die niet op orde is, kan een waterkwaliteitsbeheerder via een watersysteemanalyse en de ecologische sleutelfactoren het aandeel van de verschillende drukfactoren vast te stellen. De Sleutelfactor Toxiciteit helpt bij het bepalen van de rol die chemische verontreinigingen spelen als ecologische doelen van de KRW niet worden gehaald.

Lees meer

b. Het bepalen van de zuiveringsopgave voor het bereiden van drinkwater

Na zuivering door drinkwaterbedrijven moet de kwaliteit van drinkwater geproduceerd uit grond- of oppervlaktewater goed zijn. Een schonere bron met minder organische microverontreinigingen helpt daarbij. Voor drinkwater is een raamwerk gemaakt om de mate van benodigde zuivering door drinkwaterbedrijven te duiden: de waterkwaliteitsindex zuiveringsopgave-inspanning, afgekort: WKI Zuivering.

Lees meer

c. Vergunningverlening aan bedrijven die lozen op oppervlaktewater

Lozingen door bedrijven vormen een belangrijke bron van (nieuwe) stoffen op het oppervlaktewater. Slechts een klein deel van de bedrijven loost direct op het oppervlaktewater. De meeste bedrijven lozen op het riool. De gemeente/Omgevingsdienst is daarvoor bevoegd gezag met de waterbeheerder als adviseur. De inzet van de Sleutelfactor Toxiciteit kan vanuit die rol aantrekkelijk zijn, als middel om met bedrijven in gesprek te komen. Tevens kan de sleutelfactor meer inzicht geven in de aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen.

Lees meer

d. Hulp bij incidenten

Incidenten met lozingen zonder vergunning, lekkende systemen of het dumpen van (drugs)afval zijn van invloed op de waterkwaliteit in stroomgebieden en de zuiveringsinspanning van drinkwaterbedrijven. Deze emissies vragen om een snelle respons om de impact op de waterkwaliteit, het ecosysteem en de drinkwaterproductie zo klein mogelijk te houden. De Sleutelfactor Toxiciteit helpt waterbeheerders en drinkwaterbedrijven zo snel mogelijk in te schatten welke maatregelen nodig zijn.

Lees meer