Skip to main content

De stappen van het Chemiespoor en de chemie-rekentool

Hieronder leggen we de stappen uit die je moet zetten als je aan de slag gaat met het Chemiespoor en de bijbehorende rekentool.

Stap 1. Invoer van gegevens in de rekentool

De invoergegevens van de rekentool in het Chemiespoor bestaan uit enkele fysisch-chemische parameters en de concentraties van de stoffen. De fysisch-chemische parameters zijn belangrijk, omdat ze de beschikbaarheid van de chemische stoffen beïnvloeden. De concentraties van de stoffen zijn belangrijk, omdat de concentratie bepalend is voor de mate van belemmering. De invoergegevens worden op de gebruikelijke manier verzameld, in de vorm van de formats van het Informatiehuis Water

Stap 2. Uitrekenen van de toxische druk van stoffen, stofgroepen en mengsels

De gegevens worden ingelezen in de rekentool van het Chemiespoor. KLIK HIER om aan de slag te gaan met de rekentool. De rekentool levert als uitvoer de getalswaarden van de toxische druk van stoffen, stofgroepen en totale mengsels. Maar ook inzicht in de stoffen die in een monster het sterkst bijdragen en de uiteindelijke indeling in één van de vijf klassen. Een voorbeeld van de structuur van een invoerbestand voor de rekentool is hieronder weergegeven.

Praktijkvoorbeeld invoerfile chemietool

Stap 3. Interpretatie

De resultaten van de serie monsters uit een watersysteemanalyse worden geïnterpreteerd. Bij de interpretatie worden de getalswaarden van de toxische druk door de rekentool omgezet in de klassen van de mate van chemische verontreiniging en dus de mate waarin ze belemmerend werken op de ecologische toestand. De hieruit resulterende rangordeningen worden uiteindelijk geïnterpreteerd in het kader van de overige beschikbare gegevens (volgens de DPSIR-aanpak) om maatregelen af te leiden.