Skip to main content

De D(rivers) van DPSIR

Met de analyse van de Drivers worden op watersysteemniveau de menselijke activiteiten die kunnen zorgen voor vervuiling, geïnventariseerd. De waterbeheerder verzamelt gegevens over lokaal en bovenstrooms landgebruik, diffuse emissiebronnen en puntbronnen waar stoffen het watersysteem beïnvloeden.

Toepassing

Neem als basis voor de watersysteemanalyse een kaart van het gebied, met daarin informatie over het watersysteem. Voor het verzamelen van deze gegevens is een hulpmiddel ontwikkeld. Dat wordt getoond in de figuur hieronder. Verzamel de gegevens over het landgebruik en vul ze in op de kaart voor de watersysteemverkenning. Gebruik daarvoor het samenvattende schema en de kaart die op hieronder worden getoond. Hieronder staat een voorbeeld.

Uitgewerkt vb Rivieren Landgebruik / Drivers SFTox

De figuur toont een schematische samenvatting per locatie of monsterpunt van allerlei cellen, waarin de D, P, S en I informatie (van de DSPIR-analyse) verzameld kunnen worden. De kleuren worden daarbij toegekend via de KRW-indeling in toestandsklassen. Bovendien bevat het schema het 'one out, all out' principe, doordat de klasse-indeling per afzonderlijk kwaliteitselement bepaalt wat (bijvoobrreld) de fysisch-chemische toestand als geheel is: die krijgt de klasse van het slechtste kwaliteitselement.

Omdat je nu bezig bent met het verzamelen en verwerken van gegevens over de Drivers vul je in het linkervak de landgebruik-gegevens in. Met die gegevens kan je bij -->Pressures bijvoorbeeld de stoffenlijst opzoeken die bij dat landgebruik bekend is.

De laatse stap is de samenvatting op een kaart, zoals in onderstaande figuur getoond.

Schematische weergave Resultaat Toxische Druk

Hulpmiddelen

Een waterbeheerder kan voor het verzamelen van de landgebruiksgegevens gebruik maken van landelijke gegevens (zie A en B hieronder), of specifieke regionale gegevens. Een grondige Driver-analyse levert vaak veel belangrijke inzichten op over de mogelijke oorzaken van achteruitgang van de waterkwaliteit.

a. Atlas Leefomgeving
b. Kaart Landelijk Grondgebruik in Nederland
c. Economische activiteitenkaart: direct fysiek; indirect via lozingsvergunningenregister
d. Hydrologiekaarten: wat stroomt van waar naar waar; bovenstrooms vs. benedenstrooms

Meer weten?

Kijk onder het tabblad Hulp.