Skip to main content

De R(esponse) van DPSIR

De KRW beoogt dat de goede waterkwaliteit bereikt wordt door maatregelen te nemen tegen elke drukfactor of combinatie van drukfactoren die de waterkwaliteit bedreigt. De DPSIR-analyse leidt hierbij eerst tot het vaststellen van redenen om maatregelen te nemen, en op welke plekken en tegen welke stoffen. Als er maatregelen nodig zijn, dan helpt de Sleutelfactor Toxiciteit bij het verzamelen van opties.

Toepassing

Het vaststellen van de noodzaak van maatregelen gebeurt door de gegevens uit de DPSIR-analyse samen te voegen en daaruit af te leiden of, waar en hoe sterk er sprake is van een probleem met chemische verontreiniging. Als de waterkwaliteit ten minste ‘goed’ is, en er zijn geen voorgenomen lokale of bovenstroomse activiteiten die de waterkwaliteit kunnen verminderen, zijn geen specifieke maatregelen nodig. Als de waterkwaliteit in orde is, maar er wel voorgenomen activiteiten zin met verwachte nadelige effecten, kunnen er de specifieke maatregelen worden genomen tegen de mogelijke bedreiging. Gedacht kan worden aan vergunningverlening.

Als de waterkwaliteit niet goed is en er zijn aanwijzingen dat dit door chemische verontreiniging komt, zijn eveneens maatregelen op zijn plaats. Via kartering wordt duidelijk op welke locaties er sprake is van toxische druk, en welke stoffen daaraan het sterkst bijdragen. Via hydrologische inzichten wordt afgeleid waar de stoffen vandaan komen, en waar ze heen gaan.

De inventarisaties leiden tot de constatering (samenvatting via de kaart hieronder en/of als lijst) van de plaatsen en stofgroepen/stoffen die de hoogste toxische druk met zich meebrengen. Daarna wordt overgegaan naar een samenvattende reportage, die de basis vormt voor de toepassing van passende maatregelen aan de hand van de maatregelenstrategie en -opzoektabel. Zie hieronder.

Welke maatregelen nodig zijn volgt uit het inzicht in de toxische druk van een watersysteem. Dat inzicht wordt verkregen in drie stappen:

  1. Een bredere verkenning van maatregelen op het systeemniveau;
  2. Selectie van concrete tegenmaatregelen;
  3. Prioriteren en realiseren van maatregelen in samenwerking met andere waterbeheerders en belanghebbenden bij het watersysteem 

Invullen van gegevens van de Response (maatregelen) opties in het schema voor diagnose op watersysteemniveau, met alle DPSIR gegevens:

Voorbeeld rivieren Response

Hulpmiddelen

Deze notitie beschrijft belangrijke factoren waar waterbeheerders rekening mee kunnen houden bij het voorkómen of terugdringen van chemische verontreinigingen. Bij de notitie hoort ook een opzoektabel (zie onder)

Deze opzoektabel geeft een overzicht van de maatregelen om chemische verontreiniging te voorkomen of teniet te doen. In de tabel zijn bestaande maatregelen samengebracht, als inspiratie voor waterbeheerders die met verontreiniging geconfronteerd worden.

Meer weten

In dit document worden de achtergronden geschetst van de SFTox maatregelen opzoektabel (hierboven bij Hulpmiddelen): Welke oplossingsrichtingen zijn er voor een waterkwaliteitsprobleem met een bepaalde oorsprong?