Skip to main content

Vergunningverlening aan bedrijven die lozen op oppervlaktewater

Lozingen door bedrijven vormen een belangrijke bron van (nieuwe) stoffen op het oppervlaktewater. Slechts een klein deel van de bedrijven loost direct op het oppervlaktewater. De meeste bedrijven lozen op het riool. De gemeente/Omgevingsdienst is daarvoor bevoegd gezag met de waterbeheerder als adviseur. De inzet van de Sleutelfactor Toxiciteit kan vanuit die rol aantrekkelijk zijn, als middel om met bedrijven in gesprek te komen. Tevens kan de sleutelfactor meer inzicht geven in de aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen.

Doel van de inzet van SFTox bij vergunningverlening is vermindering van de toxiciteit van lozingen van bepaalde typen bedrijfsactiviteiten. Meer specifiek gaat het om:

  • Het beoordelen van de totale toxiciteit van de lozing met behulp van bioassays
  • Het prioriteren van de meest relevante stoffen in het lozingswater
  • Het zoeken naar mogelijkheden om de toxiciteit terug te dringen

Voorbeeld: bemonstering lozingswater bedrijven

Voor een praktijkstudie in het beheergebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta is het rioolwater van drie bedrijven bemonsterd. Op de monsters is de basisset bioassays uitgevoerd. Ook zijn er chemische analyses en een chemische screening (target en non-target) uitgevoerd. De chemische analyses toonden voor één of meerdere bedrijven verhoogde concentraties voor metalen, vluchtige organische stoffen,  PFAS en gewasbeschermingsmiddelen. De gemeten waarden verschilden per bedrijf. Dat gold ook voor de bioassays. Het rapport Casestudy Vergunningverlening geeft alle ervaringen, resultaten, conclusies en aanbevelingen weer.