Skip to main content

De wetenschappelijke principes van de Sleutelfactor Toxiciteit

De wetenschappelijke principes van de Sleutelfactor Toxiciteit bestaan uit een aantal onderdelen, met bijhorende onderbouwende kennisproducten. Hieronder vind je meer over de achterliggende wetenschappelijke principes van de Sleutelfactor Toxiciteit.

Wetenschappelijke principes Sleutelfactor Toxiciteit

Deze wetenschappelijke studie aan meet dan 50,000 Europese deel-stroomgebiedentoont aan, dat de waterkwaliteit meestal beinvoed wordt door een aantal drukfactoren tegelijk, waaronder mengsels van stoffen. De studie geeft een motief om te concluderen dat een goede maatregelenstrategie, voor bescherming en/of herstel, gebaseerd moet zijn op het verkrijgen van inzichten op systeemniveau.

Deze wetenschappelijke studie beschrijft de analyse van een groot aantal andere studies, waarbij aangetoond wordt dat watersystemen vaak te maken hebben met combinaties van drukfactoren, waaronder de druk van chemische verontreinigingen. De conclusie is onder meer, dat het nodig is om breder te kijken dan de vaak beschouwde drukfactoren, zoals nutriëntenbelasting.

In dit rapport wordt beschreven op welke wijze de maatlat voor toxiciteit in de Sleutelfactor Toxiciteit, de toxische druk van een watermonster, samenhangt met de omvang van ecologische effecten. Tevens wordt in dit rapport een aantal case studies beschreven, waardoor geïllustreerd wordt wat de SF-toxiciteit aanpak betekent voor het beantwoorden van beleids- en beheersvragen (praktijk-validatie).

Principes en toepassingen DPSIR

Hieronder staan diverse documenten die dieper ingaan op de principes en toepassingen van onderdelen van het DPSIR-causale denkmodel.

Deze notitie beschrijft de flexibele inzet van de DPSIR-analyse voor de diagnose van de mogelijke aanwezigheid van chemische verontreinigingen en de effecten daarvan. Dit om voor chemische verontreinigingen (kosten)effectieve maatregelen te kunnen afleiden (Response).

In 2018 is een eerste stap gezet gericht op het creëren van nationale risicokaarten voor Nederland betreffende Chemicals of Emerging Concern (CEC’s). Uitgangspunt daarbij was om de hele keten “bron – pad - effect” toe te passen op de Nederlandse situatie. Het SOLUTIONS-instrumentarium, dat risicokaarten oplevert op Europese schaal, is in 2018 tentatief toegepast voor Nederland, voor een beperkte set stoffen. Op Nederlands grondgebied is gebruik gemaakt van het best beschikbare landsdekkende waterkwaliteitsmodel. Dit rapport beschrijft het in 2019 uitgevoerde onderzoek.

Deze notitie beschrijft de wetenschappelijke basis en de hulpmiddelen die bij toepassing van de SFTox gebruikt kunnen worden voor diagnose en communicatie.

Deze notitie onderbouwt een indeling van de chemische verontreiniging van oppervlaktewater in vijf klassen, die geïnspireerd zijn op de indeling in vijf klassen voor de ecologische toestand.