Skip to main content

Nut & noodzaak Sleutelfactor Toxiciteit

Onder deze tegel vind je publicaties over nut & noodzaak van de Sleutelfactor Toxiciteit. De toepassing van de SFTox heeft nut indien er effecten van chemische verontreiniging aangetoond kunnen worden, en als die gradueel verschillen tussen waterlichamen.

De in deze Deltafact gepresenteerde kennis heeft als doel om het probleem van de chemische verontreinigingen inzichtelijker, en daardoor hanteerbaarder te maken. De in deze Deltafact verzamelde kennis geeft de mogelijkheid om maatregelen voor het beschermen of herstellen van de waterkwaliteit te identificeren en te prioriteren.

Dit wetenschappelijke artikel toont aan dat de ecologische toestand in alle Europese rivieren bepaald wordt door allerlei combinaties van drukfactoren, waaronder dus ook mengsels. De studie leidde tot de conclusie dat het beschermen en verbeteren van de waterkwaliteit fundamenteel bepaald wordt door management en landgebruik op de schaal van stroomgebieden en deel-stroomgebieden, en de effecten van de diverse vormen van landgebruik die aan het watersysteem grenzen. Maatregelen-strategieen moeten daarom worden afgeleid met inachtneming van deze feiten om het doel van de goede waterkwaliteit (kosten)effectief te kunnen halen.

Dit betreft een samenvatting op het Freshwater Blog over de multiple-stress studie in Europa.

Deze notitie geeft een overzicht van de beschikbare kennis van effecten van verontreinigende stoffen (samen: chemische verontreiniging) op de biologische toestand van oppervlaktewateren en op de zuiveringsinspanning zoals die geleverd moet worden door drinkwaterbedrijven.

Overzicht

De SFTox wordt op twee manieren samengevat:

2. Een Engelstalig wetenschappelijk artikel. Dit artikel is nog in bewerking en volgt later.

Europees onderzoek

De SFTox is gebaseerd op kennis die in de afgelopen jaren verzameld is, en operationeel gemaakt is. Belangrijke bronnen van kennis zijn de Europese onderzoeksprojecten MARS Project (ecologie) en SOLUTIONS (verontreinigingen). De bruikbare kennisbasis is samengevat in twee series Policy Briefs: MARS policy briefs en de Policy Briefs of the EU Project Solutions