skip to main content

Hoe werkt de Sleutelfactor

Beoordeling met KRW-normen

De Kaderrichtlijn water (KRW) beschouwt chemische stoffen als een drukfactor die de waterkwaliteit aantast. De KRW levert een methode om die druk te beoordelen, door gemeten concentraties te toetsen aan milieukwaliteitsnormen (MKN). Er zijn normen beschikbaar voor oppervlaktewater en drinkwater. Als de toetsing aan de normen wordt gedaan leidt dat tot een kaart van het aantal stoffen waarvan de norm is overschreden. Deze kaart toont niet of de verontreiniging ernstige of minder ernstige belemmeringen oplevert voor mens en milieu, zodat prioritering van maatregelen niet mogelijk is. Ook daadwerkelijk herstel is onzichtbaar, totdat de concentratie weer aan de norm voldoet. De SFT2 is ontwikkeld om de gradatie van belemmeringen en/of herstel te kunnen tonen. Bij overschrijding van de norm moet een waterbeheerder maatregelen nemen. De SFT2 helpt om die maatregelen te prioriteren.

Verslechterde waterkwaliteit

Gemiddeld valt op Europees niveau een kwart deel van de verminderde waterkwaliteit toe te schrijven aan mengsels. Er zijn lokale verschillen. Dichtbij emissiebronnen is de bijdrage hoger dan verder weg. De mengsels die de verslechtering veroorzaken variëren in samenstelling en werkzaamheid. Ook op Nederlands niveau zijn de effecten duidelijk zichtbaar. De mate waarin  effecten in Europese en Nederlandse oppervlaktewateren optreden is beschreven in onderstaande notitie. De wetenschappelijke onderbouwing van de notitie is beschikbaar in de vorm van publicaties over waargenomen effecten van chemische verontreiniging. Deze publicaties zijn te vinden onder de kennisdocumenten in het menu Documenten. Drinkwaterbedrijven hebben zelf veel informatie over chemische verontreinigingen bij de innamepunten van ruwwater voor de drinkwaterproductie.

Deze notitie beschrijft dat er vaak sprake is van chemische verontreiniging, en geeft antwoord op de “Waarom?”-vraag rond de sleutel factor toxiciteit: is de toepassing ervan nuttig? Wat zijn de motieven ervoor?

Beperking van de SFT2

De SFT2 gaat momenteel vooral over de kans dat de KRW-doelen niet gehaald worden door de directe effecten van stoffen en mengsels op het waterleven te kwantificeren. Dus (nog) niet door te kijken naar blootstelling en effecten in het milieu die via de voedselketen veroorzaakt worden. Maar weer wel naar de kwaliteit van water voor de drinkwaterproductie en de zuivering daarvan.