skip to main content

Toxische druk in beheergebied

De toxische druk in watersystemen varieert in ruimte en tijd. Na toepassing van  SFT2 kan de kaart van de toxische druk van stofgroepen of totale mengsels voor een gebied worden geactualiseerd, samen met de resultaten van de DPSIR-stappen die gedaan zijn. Het resultaat is schematisch weergegeven in onderstaande figuur. Hiermee wordt de ruimtelijke samenhang van oorzaken, gevolgen en maatregelen zichtbaar. 

Samenvatting van DPSIR-gegevens op een kaart met landgebruik en het hydrologische systeem.

De nieuwe watersysteemanalyses van de ruimtelijke variatie voor een gebied zijn belangrijk voor waterschappen, provincies en andere overheden. De nieuwe analyses van de variatie in tijd zijn vooral ook belangrijk voor drinkwaterproducenten, bij het achterhalen van trends in de zuiveringsopgave. Ze helpen ook vaststellen of (nieuwe) economische activiteiten de waterkwaliteit hebben verslechterd, of dat maatregelen een positief effect hebben.

Systeemgerichte samenwerking

Een systeemgerichte evaluatie is altijd belangrijk, en samenwerken aan maatregelen ligt voor de hand. Inname-punten voor drinkwaterproductie liggen immers in het beheergebied van een waterschap, een provincie of Rijkswaterstaat. Dit wordt verder beschreven op de pagina “Kiezen en implementeren van maatregelen”.

Werkwijze

De werkwijze tussen het verzamelen van gegevens over chemische verontreiniging en het verkrijgen van inzicht op watersysteemniveau bestaat uit twee stappen.

Inzicht in de rol van chemische verontreinigingen wordt in twee stappen verkregen.

  1. Samenvatten per locatie / monster
  2. Samenvatten en inzicht verkrijgen op systeemniveau
Lees hier hoe de SFT2 bij deze twee stappen leidt tot samenvatten van de diagnose van de rol van mengsels op watersysteemniveau.
Samenvatten per locatie / monster

Een overzicht vat de resultaten van de DPSIR-analyse samen. Per locatie leidt dit tot een intuïtieve diagnose, waarbij (in het voorbeeld) de effecten op de visfauna (‘oranje') veroorzaakt kunnen zijn door een hydromorfologische factor (‘geel') en stoffen (‘oranje’ en ‘rood’). In de witte blokken staan de gegevens over Drivers en Pressures (links) en de mogelijke maatregelen (rechts).

Samenvatten en inzicht verkrijgen op systeemniveau

De diagnose per monsterplek wordt in een watersysteemverkenning samengevat als kaartbeeld, zodat de ruimtelijke samenhang van problemen en maatregelen duidelijk wordt.

Door het verwerken van alle DPSIR-gegevens die via de SFT2-hulpmiddelen zijn verzameld is nu een ruimtelijk beeld van problemen en mogelijke maatregelen vastgelegd. Daarmee is een basis gelegd voor het evalueren en prioriteren van maateregelen.

Een overzicht vat de resultaten van de DPSIR-analyse samen. Die kan eruit zien als een kaart van het beheergebied, met  de nieuwe gegevens.