skip to main content

Toepassingen [BA]

Prioriteit en focus van maatregelen

Er worden in de praktijk verschillende chemische stoffen in meren, beken of rivieren aangetroffen. Deze belanden daar door natuurlijke oorzaken of door menselijke activiteiten, bijvoorbeeld door afvalwater uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie, verkeerde toepassing van bestrijdingsmiddelen, of door incidenten bij fabrieken. Ook kunnen nieuwe economische activiteiten tot emissies van stoffen leiden, die dan de waterkwaliteit nadelig kunnen gaan  beïnvloeden. Dan is er sprake van een dreigende aantasting van de waterkwaliteit. De waterbeheerder moet vaststellen wat de aanwezigheid op aanstaande emissie van stoffen betekent, en herstel- of beschermende maatregelen treffen. Hoe groter het (dreigende) effect, hoe hoger de prioriteit van de maatregelen.

Motieven voor toepassing van de ESF-Toxiciteit

Een belangrijke drijfveer voor het nemen van maatregelen onder de KRW is het optreden van effecten, op de ecologische toestand en/of op de zuiveringsinspanning. Europees en Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat chemische verontreinigingen een belangrijke belemmering vormen voor het behouden van en het herstel naar een goede ecologische toestand. Op Europese schaal is gebleken dat gemiddeld een-derde deel van waargenomen afwijkingen van de goede ecologische toestand toe te schrijven zijn aan mengsels. Dichtbij emissiebronnen is de bijdrage hoger, ver weg ervan lager. De mengsels die de effecten veroorzaken zijn variabel in samenstelling van de stoffen en de sterkte van de toxische druk, in zowel ruimte en tijd. Effecten zijn ook op de Nederlandse schaal duidelijk. Dat, en in welke mate, effecten optreden in Europese en Nederlandse oppervlaktewateren  is beschreven in een samenvattende notitie. De notitie kan via de knop gedownload worden.

De wetenschappelijke onderbouwing van de notitie is beschikbaar in de vorm van publicaties over waargenomen effecten van chemische verontreiniging (Lemm et al. 2020; Posthuma et al., 2020; Birk et al., 2020; Posthuma et al., 2019; Posthuma et al. 2019) en Posthuma et al, 2016). 

Deze notitie beschrijft dat er vaak sprake is van chemische verontreiniging, en geeft antwoord op de “Waarom?”-vraag rond de sleutel factor toxiciteit: is de toepassing ervan nuttig? Wat zijn de motieven ervoor?

Alle toepassingen