skip to main content

Tips verzamelen data [BA]

De Kader Richtlijn Water meldt een eenvoudig opdracht en aanpak voor de diganose van de mogelijke oorzaken van achteruitgang in de waterkwaliteit. In Bijlage 2 staat (Hoofdstuk 1.5):

“De l[waterbeheerders] gebruiken de bovenvermelde informatie [de DPSIR-informatie] die zij verzameld hebben, en alle andere relevante informatie met inbegrip van bestaande milieumonitoringsgegevens, om een beoordeling te maken van de kans dat oppervlaktewaterlichamen in het stroomgebiedsdistrict niet zullen voldoen aan de milieukwaliteitsdoelstellingen die artikel 4 aan die lichamen stelt. De [waterbeheerders]kunnen bij die beoordeling modelleringstechnieken gebruiken. Voor lichamen waarvan is gebleken dat zij gevaar lopen niet te voldoen aan de milieukwaliteitsdoelstellingen moet, voorzover dienstig, een verdere karakterisering plaatsvinden om het ontwerp van de bij artikel 8 voorgeschreven monitoringsprogramma's en de bij artikel 11 voorgeschreven maatregelenprogramma's te optimaliseren.”.

Dit betekent eenvoudig gezegd, dat de waterbeheerders alle informatie die nuttig is of kan zijn verzamelen, en ordenen, via het DPSIR-causale denkmodel.

Een belangrijke tip hierbij is, dat de waterkwaliteit alleen bevorderd wordt door effectieve maatregelen, die daarom centraal gezet zijn in het -→DPSIR-model. De waterbeheerder kan beginnen met het verzamelen van beschikbare informatie, waaronder -→kaartbeelden van de toxische druk, om overzicht te krijgen van (eerst) de plaatsen waar toxiciteit mogelijk een rol speelt, gevolgd door het identificeren van stofgroepen die daar aan bijdragen.  Als maatregelen goedkoop en ‘no regret’ zijn, kan hier soms mee worden volstaan. Als maatregelen duurder zijn, en/of de situatie is complex, dan bepaalt de waterbeheerder door beredenering welke extra informatie nodig is. Die wordt dan verzameld. Dat kan zijn: extra informatie via het Chemie- of thet Toxicologie sppor.