skip to main content

Procesbeslisboom

De systematische aanpak van de KRW

De KRW stelt een systematische aanpak voor, om waterbeheerders te assisteren bij het uitvoeren van een slimme en betekenisvolle watersysteemanalyse. Die bestaat uit het DPSIR causale denkmodel.

De KRW is actiegericht: als stoffen een belemmering voor de waterkwaliteit  zijn of kunnen worden (door nieuwe economische activiteiten) moeten er maatregelen worden genomen om de belemmering teniet te doen of te voorkomen. Om dit in de praktijk te kunnen beoordelen verzamelt de waterbeheerder alle soorten van gegevens die behoren bij vier onderdelen van het DPSIR-model. Er worden zo veel gegevens verzameld als nodig is om maatregelen af te kunnen leiden. Voor “no regret” maatregelen zijn minder gegevens nodig dan voor dure en complexe maatregelen. De ESF-Toxiciteit levert indien nodig de noodzakelijke inzichten in de mate waarin chemische verontreiniging de toestand (Status) aantasen, en effecten veroorzaken op de ecologie of de zuiveringsinspanning.

Praktische acties

I – stel vast of er sprake is van effecten of dreigende effecten (bij voorgenomen economische activiteiten); dit is de trigger voor het nemen van herstelmaatregelen en voor het prioriteren van maatregelen

R – Verzamel diverse typen gegevens (DPS) om een diagnose te stellen van de mogelijke oorzaken van de effecten, en neem maatregelen om (vermoedelijke) oorzaken te voorkomen of teniet te doen.

D – verzamel gegevens over economische activiteiten, ook de voorgenomen activiteiten (beschermende maatregelen)

P – zoek op welke stoffen er vrij kunnen komen (emissies) uit de activiteiten

S – stel de kans vast of en in hoeverre  chemische stoffen het behalen van de KRW-doelen belemmeren, met het Chemie-spoor en/of het Bioassay-spoor

Toelichting

Voor elke stap zijn er hulpmiddelen en toelichting.

 • De achtergronden van het DPSIR model zijn samengevat in een KIWK-Notitie op hoofdpagina 'Analyse' van deze website. De wetenschappelijke onderbouwing wordt gegeven in Posthuma et al. (2019) 
 • Respons (R), Maatregelen:
  Als de waterkwaliteit aangetast is of kan worden moet de waterbeheerder maatregelen (R) afleiden. De belangrijkste aspecten daarvan (strategie, regie, samenwerking) zijn samengevat in een KIWK-Notitie op pagina 'Maatregelen' van deze website. De momenteel bekende maatregelen zijn samengevat in een opzoektabel. De wetenschappelijke onderbouwing wordt gegeven in Posthuma et al. (2019).
 • Drivers (D), Economische activiteiten (of voorgenomen activiteiten):
  De watersysteemanalyse bestaat voor een belangrijk deel uit de analyse van (voorgenomen) economische activiteiten, die uiteindelijk de achterliggende oorzaak zijn van de emissies van chemische verontreinigingen. Kartering van de activiteiten is zinvol, om af te kunnen leiden of en hoe emissies (lokaal of bovenstrooms) een bedreiging voor de waterkwaliteit kunnen zijn
 • Pressures (P), emissies:
  Emissies kunnen diffuus of lokaal zijn, en zijn verschillende stoffenpakketjes die geemitteerd kunnen worden bij verschillende economische activiteiten. Voor een groot aantal economische activiteiten is een opzoektabel gemaakt, waarmee de waterbeheerder vast kan stellen welke stoffen er waarschijnlijk vrij kunnen komen bij de verschillende activiteiten. De opzoektabel is beschikbaar als “groei-tabel”. De wetenschappelijke onderbouwing wordt gegeven in Posthuma et al (2018) en Posthuma et al (2018).
 • Status (S): toestand van de waterkwaliteit
  Chemische verontreinigingen leiden tot verhoogde toxische druk, wat vastgesteld kan worden met de sleutelfactor toxiciteit, door middel van het Chemiespoor en/of het Bioassay-spoor, en wat ruimtelijk weergegeven kan worden in een aantal kaartbeelden (Notitie kaartbeelden).
 • Impacts (I): effecten
  Chemische verontreinigingen hebben effecten op de ecologische toestand en/of op de zuiveringsinspanning