skip to main content

Pressures

Menselijke handelingen leiden via emissies tot chemische verontreiniging van het watersysteem. Bij de analyse van de Pressures wordt bij puntbronnen en diffuse bronnen op watersysteemniveau geïnventariseerd waar de emissie naar water plaatsvindt en om welke stoffen het gaat. De emissies samen beïnvloeden de toxiciteit, belemmeren de ecologische toestand en verhogen de zuiveringsinspanning.

Maatregelen kunnen afgeleid en geprioriteerd worden als er voldoende informatie is om de kans af te leiden dat de KRW-doelen niet gehaald worden. Als u vermoed dat dit zo is: ga direct naar (Sturing). Als de informatie nog onvoldoende is: gebruik de systematische DPSIR-analyse, en verzamel verdere (D, P, S en/of I) gegevens.

Uitvoering

De waterbeheerder combineert de gevonden informatie over de Drivers met de Landgebruik-stoffenlijst opzoektabel (analysetool) om te zien welke stoffen in het watersysteem voorkomen. De stoffenlijst is samengesteld uit de stoffen die op Europees niveau bedreigend zijn (prioritaire stoffen), aangevuld met stoffen op het niveau van de Nederlandse stroomgebieden (NL-specifieke stoffen) en stoffen die vanwege lokaal landgebruik en lokale activiteiten van belang kunnen zijn (regionaal en lokaal specifieke stoffen).

Alle Pressure-gegevens worden vergeleken met bestaande monitoring-gegevens, waardoor duidelijk wordt (a) welke stoffen op de lijst zijn gekomen maar niet worden aangetroffen, en (b) welke stoffen er lokaal en regionaal moeten worden opgenomen in de monitoring en beoordeling. De emissiebronnen (diffuus en punt) kunnen aan de hand hiervan gekarteerd worden.

Verzamel de gegevens over de Pressures en vul ze in op de kaart voor de watersysteemverkenning. Hieronder staat een voorbeeld. Vervolg daarna de DPSIR-analyse.

Invullen van gegevens uit de analyse van de Pressures in het schema voor diagnose op watersysteemniveau, met alle DPSIR-gegevens.