skip to main content

Oppervlaktewater

In Europa hebben we afgesproken dat we overal een goede waterkwaliteit willen behouden of herstellen. Dit omdat water veel nuttige functies heeft, die bij een verslechterde kwaliteit in het gedrang komen. Het vaststellen van een goede waterkwaliteit vindt plaats via het vaststellen van de ecologische toestand: als die gelijk is aan de ongestoorde toestand dan is duidelijk dat menselijke invloeden – in welke vorm of combinatie dan ook - afwezig of gering zijn. Als de ecologie is aangetast, dan moet dat komen door een of meer belemmerende factoren. Maar welke? Dat is extra complex voor stoffen als drukfactor. Wat betreft chemische verontreiniging is relevant dat we in Europa meer dan 170.000 stoffen verhandelen en gebruiken, en kan de kwaliteit van het oppervlaktewater dan ook belemmerd worden door elke combinatie van die stoffen (indien aanwezig in het water). De Ecologische Sleutel Factor Toxiciteit helpt de waterbeheerder om de waterkwaliteit te beschermen, en waar nodig te herstellen.

  • Via een Analyse wordt een methode aangeboden om door slimme combinatie van gegevens een eerste diagnose te stellen
  • Via het Chemiespoor kunnen gegevens over stoffen in het water gebruikt worden voor de diagnose
  • Via het Toxicologiespoor kunnen met bioassays inzichten verzameld worden over de effecten van de aanwezige mengsels (hoe complex ook)
  • Via de Maatregelenstrategie- en database kunnen nuttige handelingsperspectieven afgeleid worden.
  • Via bestaande Karteringen van de toxische druk kan de waterbeheerder zien in welke gradaties de chemische verontreinigingen waarschijnlijk belemmerend werken.