skip to main content

Verontreinigingsklassen

Principe

De Kaderrichtlijn Water gebruikt een indeling in vijf klassen om de ecologische toestand aan te geven. Voor elke klasse wordt een kleur gebruikt. De kleuren corresponderen met de af- of aanwezigheid van effecten en de gradatie daarvan. Dit principe in de SFT2 door-ontwikkeld voor chemische verontreiniging. De indeling is gebaseerd op onderzoeken naar de relatie tussen toxische druk en schadelijke effecten. De vijf klassen helpen bij (kosten-) efficiënt waterkwaliteitsbeheer. Bij de twee schoonste klassen kan de aandacht zich richten op beschermend waterbeheer. De andere drie klassen vragen om het nemen van herstelmaatregelen.

Toelichting bij de klassenindeling:

De klassengrenzen worden uitgedrukt in de ‘eenheid van toxische druk’, de meer-stoffen Potentieel Aangetaste Fractie soorten (msPAF). Voor uitleg: zie de documentatie onderaan deze pagina.

Draagvlak

Het vijf-klassensysteem voor stoffen is aan eindgebruikers gepresenteerd, gevolgd door een peiling voor het draagvlak. Het draagvlak bleek >90% te zijn. De presentatie hieronder geeft de bredere context van het voorstel voor het vijf-klassensysteem. De sessie is onderdeel van het STOWA-kennisfestival "Do facts matter?” van 4 februari 2021. De sessie kan hier worden teruggekeken

Drie gebruiksvormen

De vijfklassen indeling is afgeleid voor drie toepassingen van de SFT2:

  1. Voor de indeling van de berekende toxische druk (toepassing Chemie-spoor)
  2. Voor de indeling van de gemeten toxische druk (Bioassay-spoor)
  3. Voor de indeling van de zuiveringsinspanning

De indeling van de berekende toxische druk is afgeleid van kalibratie-studies, zodat de relatie tussen toxische druk en de belemmering van de ecologische toestand duidelijk werd. De indeling is verder gebaseerd op de normstelling van stoffen. De normatieve beoordeling sluit daardoor naadloos aan op de SFT2-beoordeling. De SFT2 beoordeling heeft tot doel de normatieve klasse ‘voldoet niet’ (aan de normen) te nuanceren in zeer sterke, sterke en matige belasting, en dus zeer grote, grote en matige effecten. Dit ondersteunt het prioriteren van maatregelen (‘trap van boven schoonvegen’).

Onderbouwing en uitleg van de klassen-indelingen vindt u hier:

Dit document is op 21 maart 2022 verbeterd zodat de klassenindeling voor chemische verontreiniging identiek is aan STOWA-rapport 2021-43 (zie colofon)

Dit document is op 21 maart 2022 verbeterd zodat de klassenindeling voor chemische verontreiniging identiek is aan STOWA-rapport 2021-43 (zie colofon)