skip to main content

Interpretatie Chemie

De sleutel factor toxiciteit berekent met het Chemie-spoor de mate waarin de ecologische toestand belemmerd wordt door chemische verontreiniging. De (wetenschappelijke) maatlat hiervoor loopt van een toxische druk van 0 tot 1, waarbij hogere waarden betekenen dat er een hogere fractie soorten belemmerd wordt (link naar Analyse -> Chemietool). Dat geldt voor zowel de fractie soorten met hinder (blootgesteld boven het geen-effect niveau, NOEC) als voor de fractie soorten met ernstige effecten (50%-effect niveau, EC50). De vraag is wat deze beide toxische-druk getallen nu in de praktijk betekenen voor het beoordelen van prioriteit van maatregelen. Daarvoor is een indeling gemaakt in vijf klassen, die aansluit bij ecologische maatlatten van de KRW. Onderstaande figuur geeft de kleuren en het principe weer. Er zijn grenswaarden ontwikkeld die onderscheid maken tussen de klassen.

Download 9: TITAN-notitie

Als de chemische verontreiniging toeneemt tot boven de grenswaarde tussen de klassen "goed" en "matig", wordt de toxiciteit belemmerend voor de biodiversiteit, en zijn maatregelen nodig. De drie klassen (geel, oranje, rood) duiden op steeds hogere toxiciteit, en suggereren hogere prioriteit voor maatregelen voor het wegnemen of reduceren van de toxiciteit. 

Bovenstaande figuur geldt voor de toxiciteitsscore. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat bij een lage toxische druk toch de ecologische toestand niet goed is. Dat kan dan komen door andere drukfactor(en). Uit onderzoek blijkt toxiciteit gemiddeld voor een kwart bij te dragen aan de effecten van drukfactoren op de ecologische toestand van aquatische ecosystemen. Daarnaast blijken hydrodynamiek en nutriënten voor stress te zorgen. Dat leidt er toe dat bij een geringe toxische druk lage en hoge ecologische scores voorkomen, maar bij een hoge toxische druk verhinderen stoffen een hoge ecologische score (zie onderstaande figuur). Ook is het belangrijk te weten dat er interacties kunnen zijn, waarbij verhoogde toxische druk weinig zichtbare effecten heeft omdat er bijvoorbeeld extra veel voedingsstoffen

Download 10&11/link: paper over multistress en paper chemical pollution imposes limitations to the ecological status of European surface waters