skip to main content

Drivers

Met de analyse van de Drivers worden op watersysteemniveau de menselijke activiteiten die zorgen voor vervuiling geïnventariseerd. De emissies samen hebben invloed op de toxiciteit (Status), de ecologische toestand en de zuiveringsinspanning (Impacts). Wanneer er voldoende informatie is waaruit blijkt dat KRW-normen worden overschreden en/of uit de SFT2 blijkt dat de toxische druk verhoogd is kan de respons (het pakket tegenmaatregelen) worden bepaald. Ontbreekt er nog informatie, dan helpt de DPSIR-analyse meer gegevens te verzamelen en te interpreteren.

Praktijk

De waterbeheerder verzamelt gegevens over lokaal en bovenstrooms landgebruik, diffuse emissiebronnen en puntbronnen waar stoffen het watersysteem beïnvloeden. Een waterbeheerder kan kaarten van het landgebruik gebruiken, zoals de Atlas Leefomgeving of de kaart van het Landelijk Grondgebruik in Nederland, of lokale gegevens.

Toepassing

Verzamel de gegevens over het landgebruik en vul ze in op de kaart voor de watersysteemverkenning. Gebruik daarvoor het samenvattende schema en de kaart die op de pagina over Sturing wordt getoond. Hieronder staat een voorbeeld. Vervolg daarna de DPSIR-analyse.

Invullen van gegevens uit de analyse van de Drivers in het schema voor diagnose op watersysteemniveau, met alle DPSIR-gegevens.