skip to main content

Contact

Deze website is gemaakt in het kader van het project Toxiciteit van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In de Kennisimpuls werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten aan meer inzicht in de kwaliteit van het gronden oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders en andere partijen de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.

In het programma brengen partijen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken ze deze kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk. Hiermee verstevigen ze de basis onder het waterkwaliteitsbeleid. Het programma is gestart in 2018 en duurt vier jaar. Het wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven.

Meer informatie (algemeen)

Meer informatie over ecologische sleutel factoren van STOWA

Bij vragen over de sleutel factor toxiciteit

Projectcoordinator KIWK-Toxiciteit / Sleutelfactor Toxiciteit

De kennis en de toepassingen op SFT2 zijn gebaseerd op de meest recente inzichten in het vakgebied, maar moeten te allen tijde kritisch worden beschouwd. De auteur(s), STOWA en de betrokken kennisinstellingen (RIVM, Deltares, KWR en WEnR) kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door toepassing van het gedachtegoed op deze website.

De inhoud van de website is samengesteld uit expert- en praktijkkennis over het onderwerp ‘chemische verontreinigingen in oppervlaktewatersystemen’. De website is ontworpen door het kernteam van het project KIWK-Toxiciteit (inhoud) en De Voorhoede (front end development). 

De website is een gezamenlijk product van een projectteam van experts van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Deltares, KWR Water Cycle Research en Wageningen Environmental Research (WEnR) onder leiding van Prof. L. Posthuma, in samenwerking met een Gebruikersgroep uit de praktijk van het waterkwaliteitsbeheer. De Gebruikersgroep bestond uit:

D. van den Berg - Hoogheemraadschap van Delfland, B. Eenkhoorn - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, J. Goossen - Waterschap Scheldestromen, R. Gylstra - Waterschap Rivierenland, D. ten Hulscher – Rijkswaterstaat, A. Ooms - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, G. Rijs – Rijkswaterstaat, M. Schriks – Vitens, T. Slootweg – Het Waterlaboratorium, G. Valkering - Waterschap Hunze en Aa's, M. van Veen – Provincie Overijssel, A. Verhoeff - Waterschap Drents Overijsselse Delta, B. van der Wal - Stowa, onder voorzitterschap van A. Durand-Huiting (Waterschap Vechtstromen/Waterkwaliteit).

De website kan geciteerd worden als: Posthuma, L., M. de Baat, S. van den Berg, P.J. van den Brink, K. Croese, H. Dik, I. van Driezum, L. Oste, T. Pronk, J. Slootweg, W. Verweij (2021) Sleutelfactor Toxiciteit (versie 2.0). KIWK TOX (www.sleutelfactortoxiciteit.nl)