skip to main content

Communicatie AFGEKOPPELD

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is actiegericht, en vraagt om een diagnose van de oorzaken
van problemen met de waterkwaliteit, om het nemen van maatregelen, en (impliciet) om het
communiceren van al die gegevens tussen expert, bestuurder en belanghebbenden. Pas bij een begrijpelijke uitleg, en door het tonen van de samenhang in het watersysteem, kunnen maatregelen goed gekozen en onderbouwd worden.

De sleutelfactor toxiciteit assisteert daarin, door het leveren van een basis voor die
communicatie.

De sleutelfactor toxiciteit gebruikt daarvoor de werkwijzen die ontwikkeld zijn
voor het uitvoeren van een goede diagnose, en combineert die met (a) een kaart van het
landgebruik in het gebied (Drivers, Pressures) en (b) de strategie voor‐ en de lijst met
maatregelen om chemische verontreiniging tegen te gaan of te voorkómen. Belangrijk is, dat
de goede toestand aangetast kan zijn door chemische verontreiniging, maar ook door andere
druk‐factoren (Pressures).

Een indruk van de samenvatting van de lokale belemmering van resultaten van de sleutelfactor wordt getoond in de Figuur (1). Uitleg van de Communicatie wordt gegeven in de Notitie Diagnose en Communicatie

Deze figuur toont (wit, links) welke Drivers en Pressures het watersysteem kunnen beinvloeden. Dit blok geeft de economische activiteiten, en bijvoorbeeld de aanwezigheid van een rioolwaaterzuivering.

In het midden wordt getoond of hoe een waterlichaam geclassificeerd is wat betreft ecologische toestand (linker kleurenblok), gevolgd door de diagnostische aanwijzingen die over de verschillende drukfactoren verzameld zijn. Kleuren geven aan welke drukfactoren wel en niet afwijken van de onverstoorde conditie. Daaruit kan afgeleid worden welke drukfactoren mogelijk belemmerend zijn.

Tenslotte wordt (wit, rechts) samengevat welke maatregelen er genomen kunnen worden. Die kunnen worden afgeleid via de Maatregelenstrategie en -database. 

De communicatievorm die ontwikkeld is toont verder ook een samenvatting in de vorm van een kaart. Daarop staan voor elk waterlichaam de verzamelde inzichten (Figuur 1) vermeld.. 
De figuur toont hoe alle gegevens van de DPSIR causale analyse gecombineerd met de diagnose en de maatregelen, samen in één kaart kunnen worden samengevat. Dat is nuttig, om ook bovenstroomse bronnen in de beoordeling te betrekken, en om te tonen dat de diagnose op watersysteemniveau beoordeeld moet worden om optimaal inzicht te krijgen in de (lokale of bovenstroomse) oorzaken van belemmeringen van de ecologische toestand.

Via beide figuren assisteert de sleutelfactor toxiciteit bij het presenteren van de diagnose van multiple‐stressor effecten (figuur 1) in het bredere kader van een watersysteem-analyse (Figuur 2)”