skip to main content

Chemische en Ecologische Toestand

De waterkwaliteit wordt met behulp van de Kaderrichtlijn Water (KRW) beoordeeld via de begrippen ecologische toestand en chemische toestand. Daarbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen twee stofgroepen die op dit moment specifieke aandacht krijgen:

  1. Prioritaire stoffen (referentie geven); dit zijn stoffen die op Europese schaal worden aangetroffen en belemmerend werken op de ecologische toestand
  2. Voor Nederland specifieke stoffen (referentie geven); dit zijn stoffen die specifiek in de Nederlandse stroomgebieden worden aangetroffen en belemmerend werken op de ecologische toestand

Verder is er zorg rond opkomende stoffen, dat zijn stoffen waarvan vermoed wordt dat ze de waterkwaliteit belemmeren.

Het ontwerp van de KRW duidt hierbij via dit onderscheid dus vooral op het verantwoordelijke beheerniveau om maatregelen af te leiden. Omdat de KRW gebaseerd is op het hydrologische systeem, en omdat elke stof en elk mengsel belemmerend kan werken, kunnen in principe ook op onderliggende schalen (regionaal, waterschap, lokaal, tot en met sloot, kanaal, rivier of meer) specifieke stoffen worden geïdentificeerd die op vooral op die schaalniveaus belemmerend werken, en waarvoor dus regionale of lokale beheerders verantwoordelijkheid hebben om de belemmeringen door die stoffen te diagnosticeren en via maatregelen te voorkomen of teniet te doen.

De sleutelfactor maakt geen onderscheid tussen prioritaire, specifieke en opkomende stoffen. Dit vanwege de volgende motieven:

  1. In het veld komen prioritaire en specifieke als mengsels van beide voor
  2. Soorten en levensgemeenschappen reageren op de totale mengsels (en kennen het onderscheid in stofgroepen niet)

Na afronding van de Diagnose met het Chemie- en/of het Toxicologiespoor en/of de ecologische status gegevens is het echter wel belangrijk om te onderkennen of maatregelen een Europees kader hebben (prioritaire stoffen), en nederlandse kader (Nederlandse specifieke stoffen), of een regionale of lokale verantwoordelijke beheerder hebben.